Ochrana osobných údajov – GDPR

I. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok http://martingrunta.sk mojimi klientami a záujemcami o moje služby.
 2. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.
 3. Vážim si Vašu dôveru, s ktorou mi svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri spracovaní osobných údajov starostlivo a dodržujeme všetky platné normy, predovšetkým Nariadenie (EU) 2016/679, t.j. všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostanete priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujem.
 4. Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká:
  1. Obsah a účel dokumentu
  2. Správca osobných údajov – kto som a ako ma môžete kontaktovať?
  3. Aké osobné údaje spracovávam a ako ich získavam?
  4. K akým účelom osobné údaje spracovávam, po akú dobu a čo ma k tomu oprávňuje?
  5. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
  6. Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
  7. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv
  8. Zmluva o spracovaní osobných údajov  

II. Správca osobných údajov – kto som a ako ma môžete kontaktovať?

BYVAKOM s.r.o., Hurbanova 16, Trenčianske Teplice, 914 51, IČO: 52 840 565

 (ďalej len „Správca“)

Kontaktný e-mail: grunta@byvakom.sk

III. Aké osobné údaje spracovávam a ako ich získavam?

Spracovávam údaje, ktoré mi sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného užívateľského účtu na mojom webe, poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (t.j. v súvislosti s poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu skype, fb messenger).

Spracovávam aj údaje, ktoré sami zverejníte na internete a predovšetkým na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, LinkedIn) a údaje z verejných registrov (predovšetkým pre uvedenie, či kontrolu vašich identifikačných údajov do zmlúv).

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musím mať Váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracovávam len s Vašim súhlasom.

Údaje mi poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by so Vám bez poskytnutia údajov nebol schopný poskytnúť niektoré moje služby, na to Vás vždy dopredu upozorním. Povinne mi údaje poskytujete len v prípadoch, ak tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o zvláštnu kategóriu údajov, t.j. citlivé údaje, kde pre ich spracovanie právne predpisy stanovia prísnejšie podmienky.

A. BEŽNÉ OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAM:

Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, vek, rodné číslo, IČO, telefónne číslo, e-mail, vzdelanie, IP adresu, cookies, informácie o objednaných službách, informácie o tom, aké služby som Vám poskytol.

B. ZVLÁŠTNA KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV („CITLIVÉ“ OSOBNÉ ÚDAJE), KTORÉ SPRACOVÁVAM:

Citlivé osobné údaje nespracovávam a ak by som ich potreboval spracovávať, budem Vás o tom vopred informovať.

IV. K akým účelom osobné údaje spracovávam, po akú dobu a čo ma k tomu oprávňuje?

A. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM UZATVORENIA ZMLUVY A PLNENIA ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ.

Aby som mohol s Vami uzatvoriť zmluvu a dodať Vám vami objednané služby a viesť aj súvisiacu komunikáciu s Vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo, e-mail

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Takouto povinnosťou môže byť dodanie služieb, zaslanie konkrétnych pokynov pred konaním kurzu a pod. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzatvorenú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a našim potvrdením takejto objednávky.

K tomuto účelu osobné údaje spracovávam po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, tak ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SPLNENIE POVINNOSTÍ Z ÚČTOVNÍCKYCH, DAŇOVÝCH A ĎALŠÍCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

Aby som dodržiaval povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, predovšetkým v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva.

Doba, po ktorú sú údaje spracovávané, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré mi povinnosti ich spracovania ukladajú.

C. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV NAŠICH ALEBO TRETEJ OSOBY.

Oprávnený záujem môže pokrývať celú radu situácií. Preto vás informujem o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávam:

 • Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, predovšetkým z uzatvorených zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávam osobné údaje počas 10 rokov po ukončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvorení zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusím dozvedieť hneď v okamžiku jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.
 • Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných oznámení budem spracovávať tieto osobné údaje mojich  klientov: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail. Zasielanie obchodných oznámení na váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz uvedený v maily. Ak by som pre zaslanie našej ponuky alebo informácií o novinkách používal klasickú tlačenú formu alebo telefónny hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu budem rešpektovať, pokiaľ mi dáte vedieť, že si ďalší kontakt neprajete.
 • Aby som vám mohol ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať vám len také ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, mám našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Pokiaľ si napríklad prajete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa váš e-mailový kontakt zaradí do databázy „zasielanie noviniek“. Rovnako tak, ak  mi pošlete z webu, zaradí sa váš kontakt do typu „objednané“ a po zaplatení do zoznamu „zaplatené“ a v takom okamihu vám systém aj automaticky pošle objednaný elektronický produkt alebo službu. Časť tohto automatizovaného spracovania tak slúži priamo pre splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá pre bežný marketing (teda spadá do kategórie oprávneného záujmu). Pokiaľ by toto “triedenie“ údajov bolo robené vo veľkom rozsahu, hodne „špecializovane“, potom už by sme ho mohli robiť iba na základe vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek odvolať, tak ako je to popísané v ďalšej časti tohto dokumentu).

D. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE VÁŠHO SÚHLASU

Ak m udelíte svoj súhlas, budem spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky mojich služieb. Váš súhlas budem k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste mojim klientom. Pred tým, než mi Váš súhlas udelíte, budem vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré Vaše osobné údaje spracovávam aj na základe iného právneho titulu (viď pod písmenom A až C vyššie), budem pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní Vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas nutný nie je.

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností mi pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Predovšetkým sa jedná o BYVAKOM s.r.o., Hurbanova 16, 914 51, Trenčianske Teplice, IČO: 52 840 565, ktorá je poskytovateľom dátových úložísk a softwarových aplikácií. So spracovateľmi mám uzatvorené písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby Vaše údaje zostali v bezpečí.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takú povinnosť ukladá zákon (t.j. predovšetkým v prípade kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie niektorých osobných údajov vyžadovať).

VI. Informácie o ďalších Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ide o právo na to, aby som bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÁVO „BYŤ ZABUDNUTÝ“)

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby som bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, keď sa výmaz neurobí).

D. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA

V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby som obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

E. PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a dať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

F. PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávam pre účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takému spracovaniu a potom nebudeme naďalej údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, tak má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

G. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA DOZOROVANÝ ÚRAD

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.sk

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie dotazy k spracovaniu Vašich osobných údajov, môžete ma kontaktovať na e-mail info@deltaproperty.sk Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na moju adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete taktiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujem upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená skutočne priamo vami, Vás môžem potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí i pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.